Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 3 4 [5]  Lähetä aiheTulosta
Kuuma aihe (Enemmän kuin 100 vastausta) DePuy proteesi ja ongelmat (Luettu 174 683 kertaa)
Laura_vm60
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Nivelklubi rulettaa!

Viestejä: 2 083
Liittynyt: 29.06.2009
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #200 - 30.01.2013 klo 14:10:09
Tulosta viesti  
Eiköhän ne tosiaan lääkärit tiedä parhaiten.

Muovit on tainneet kehittyä, varhaisemmat olivat jonkin veran kuluvaa sorttia ja siksi niitä ei suositeltu nuorille ja liikkuville potilaille. Ja kun metalli - metalli on pois pelistä niin jäljelle jää sitten erilaiset keramiikkayhdistelmät.

Sellaisella tässä on porskuteltu kolme ja puoli vuotta vallan tyytyväisenä.

  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
odottelua
Nivelklubin tulokas
*
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 9
Liittynyt: 29.01.2013
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #201 - 30.01.2013 klo 14:51:00
Tulosta viesti  
Käväisin ihmettelemässä tuolla ystävät osiossa, mutta vaikutti jotenkin hiljaiselta...
Lauraa kiittäisin, kun jaksoit vastata hiukka hassuun kysymykseeni.
Yksin eläen alkaa seinät jo kaatua päälle , keppien lisäksi...Joten saatan jatkossakin kysellä typeriä  Epävarma
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Riffi
Nivelklubin aktiivikirjoittaja
***
Poissa


Jerppua reisiin ja joskus
titaania polviin

Viestejä: 136
Liittynyt: 17.03.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #202 - 30.01.2013 klo 14:54:14
Tulosta viesti  
The New York Times:ssa oli artikkeli, jossa DePuy on arvioinut, että 37 % ASR-tekonivelen saaneista tarvitsisi korjausleikkausta viiden vuoden sisällä.
Noin 93 000 ihmistä on saanut kyseisen nivelen maailmanlaajuisesti.

Vuosia kestävät ja tuhansia ihmisiä koskevat oikeusjutut ovat alkamassa USA:ssa.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #203 - 30.01.2013 klo 14:58:05
Tulosta viesti  
Metalli-metallia ei tässä vaiheessa laiteta kenellekään, ennen kuin tarkemmat tutkimustulokset valmistuvat ja siihen menee varmaankin aikaa. Keraami ja muovi ovat nyt käyttökelpoisimmat vaihtoehdot, ehkä myös sellainen jossa vain jompikumpi osa on metallia niin ettei tule kahden metallin toisiinsa hankautumisesta johtuvia ongelmia. Lääkärit osaavat valita sopivimman vaihtoehdon niistä jotka ovat käytettävissä. Se, että metalli-metalliniveliä ei laiteta, merkitsee käytännössä sitä ettei ole myöskään mahdollista saada pinnoitetekoniveltä, vaan kysymykseen tulee vain kokoproteesi. Metallistakaan ei ole tullut ongelmia kaikille, minä olen porskutellut yli neljä vuotta sellaisilla ilman vaikeuksia, mutta olen mukana Coxan tutkimuksessa ja jatkossa sitten nähdään mitä nähdään.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Riffi
Nivelklubin aktiivikirjoittaja
***
Poissa


Jerppua reisiin ja joskus
titaania polviin

Viestejä: 136
Liittynyt: 17.03.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #204 - 02.02.2013 klo 10:01:25
Tulosta viesti  
Helsingin Sanomat 2.2.2013

On­gel­mia on kai­kis­sa me­tal­li­ni­ve­lis­sä, mut­ta kor­vauk­sia saa vain yh­des­tä. Mi­nis­te­riö lu­pa­si hoi­taa asian jo vuon­na 2003.

Pe­rä­ti 22 000 lon­kan me­tal­li­pin­tais­ta te­ko­ni­vel­tä aio­taan tar­kas­taa uu­del­leen. Po­ti­lail­ta kar­toi­te­taan pro­tee­seis­ta ir­toa­vien ras­kas­me­tal­lien ai­heut­ta­mia oi­rei­ta. Tut­ki­muk­set tie­tä­vät heil­le huol­ta, vai­vaa ja kus­tan­nuk­sia. Vain yh­den mal­lin saa­neil­le on lu­vas­sa kor­vauk­sia. Muut ei­vät saa mi­tään.

Oi­keus­asia­mies nä­ki täs­sä epä­koh­dan jo yh­dek­sän vuot­ta sit­ten. Hän ke­hot­ti so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö­tä hoi­ta­maan sen kun­toon, mut­ta asia jäi.

Vii­me vuo­si­na on sel­vin­nyt, et­tä lonk­ka­pro­tee­sien me­tal­li­sis­ta liu­ku­pin­nois­ta ir­toaa kad­miu­mia ja ko­bolt­tia. Pa­him­mil­laan ne voi­vat joh­taa te­ko­ni­ve­len ir­toa­mi­seen. Niis­tä voi tul­la myös epä­mää­räi­siä oi­rei­ta ku­ten hui­maus­ta, kor­vien soi­mis­ta ja ryt­mi­häi­riöi­tä.

Me­tal­lien ir­toa­mis­ta pi­det­tiin en­sin ASR-ni­vel­mal­lin on­gel­ma­na. Val­mis­ta­ja ve­ti sen mark­ki­noil­ta, ja po­ti­laat otet­tiin seu­ran­taan. Val­mis­ta­ja kor­vaa hei­dän hoi­to­ku­lu­jaan.

Sit­tem­min sel­vi­si, et­tä me­tal­lia ir­toaa muis­ta­kin te­ko­ni­ve­lis­tä. Te­ko­ni­vel­ki­rur­gien Art­rop­las­tiayh­dis­tys suo­sit­te­li ke­säl­lä, et­tei täys­me­tal­li­sia asen­ne­ta. Nyt väl­te­tään myös te­ko­ni­ve­liä, jois­sa liu­ku­pin­ta on me­tal­lia.

"Suo­sit­te­lem­me, et­tä jo­kai­nen po­ti­las tut­ki­taan", sa­noo yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja, Kuo­pion yli­opis­to­sai­raa­lan osas­ton­yli­lää­kä­ri Juk­ka Ket­tu­nen.

"Hait­to­ja saa­neet lei­ka­taan tar­vit­taes­sa uu­del­leen."

Yh­dis­tys on suo­si­tel­lut, et­tä po­ti­laat hoi­det­tai­siin il­mai­sek­si. Yli­opis­to­sai­raa­lat poh­ti­vat si­tä. Tut­ki­muk­set al­ka­vat niis­tä, joil­la on ol­lut ni­vel pi­sim­pään.

"Y­li 70 pro­sen­til­la po­ti­lais­ta me­nee hy­vin", ko­ros­taa te­ko­ni­vel­sai­raa­la Co­xan joh­ta­va yli­lää­kä­ri Jyr­ki Nie­mi­nen.

Sai­raa­la on tut­ki­nut kaik­ki ASR-po­ti­laat se­kä yli 93 pro­sent­tia viit­tä muu­ta mal­lia saa­neis­ta, yh­teen­sä 2 840 ih­mis­tä. 888 ih­mis­tä on lei­kat­tu uu­des­taan. Yli tu­hat uut­ta te­ko­ni­vel­tä on asen­net­tu.

On­gel­mia on löy­ty­nyt jo­ka nel­jän­nel­tä ASR-mal­lin saa­neel­ta ja 5–10 pro­sen­til­ta muis­ta. Nii­tä sel­vi­te­tään oi­re­ky­se­lyil­lä, ve­ri­ko­keil­la ja ku­van­ta­mi­sel­la.

Joil­ta­kin oi­reet­to­mil­ta­kin on löy­ty­nyt ve­res­tä ko­hon­nei­ta me­tal­li­pi­toi­suuk­sia tai ni­ve­len lä­hel­tä me­tal­li­reak­tioi­ta, jot­ka syn­ty­vät ras­kas­me­tal­lien ker­ty­mi­ses­tä.

Pa­him­mil­laan ne vai­kut­ta­vat liik­ku­mis­ky­kyyn, kun li­hak­set jää­vät voi­mat­to­mik­si tai ni­vel me­nee si­joil­taan.

"ASR-po­ti­lais­ta tie­de­tään, et­tä on­gel­mia voi syn­tyä ajan mit­taan. Sik­si po­ti­lai­ta on tar­peen seu­ra­ta", Nie­mi­nen ker­too. Ni­vel­mal­li te­kee po­ti­laat kes­ke­nään eriar­voi­sik­si.

"Tym­peää, et­tä joil­le­kin ei kor­va­ta mi­tään", sa­noo Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin po­ti­las­asia­mies Mar­ja Nie­mi­nen.

Hän on saa­nut pal­jon yh­tey­den­ot­to­ja Co­xas­sa. Vie­lä ras­kaam­paa voi ol­la epä­tie­toi­suus ras­kas­me­tal­lien pit­kä­ai­kai­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta.

Edus­kun­nan oi­keus­asia­mies kiin­nit­ti so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön huo­mio­ta po­ti­las­tur­val­li­suu­den puut­tee­seen 2003. Oi­keus­asia­mie­hen mie­les­tä po­ti­laal­la pi­täi­si ol­la oi­keus kor­vauk­siin, kun lai­te ei toi­mi.

Mi­nis­te­riö lu­pa­si HS:s­sa val­mis­tel­la asiaa, mut­ta "vie­lä ei ole sel­vin­nyt, mi­ten la­ke­ja pi­täi­si muut­taa", sa­noo mi­nis­te­riön lää­kin­tö­neu­vos Ti­mo Keis­ti­lä.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
vasenlonkka
Nuorempi Nivelklubilainen
***
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 21
Liittynyt: 26.01.2011
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #205 - 06.02.2013 klo 13:00:57
Tulosta viesti  
Hei!
Pyysin 6.9.2012 keskustellessani Taysin potilasasiamiehen kanssa jonkinlaista "ensitietopäivää" meille asr-nivelen kanssa ongelmia kohdanneille, koska tieto mitä kaikkea on tulossa ja todettu tapahtuneeksi olisi tärkeää tietoa meille kaikille.  Samoin tämä korvausasiakäytäntö alkaa olla hyvin erikoista, eli jos käyt laboratoriossa kutsuttuna matallikontrollissa pitää pyytää kirjallinen todistus Crawfordia varten, muuten matkakorvausta ei tule!  Sama kun käyt röntgenissä Coxan ortopedin tarkastusta varten, muista ottaa kirjallinen todistus käynnistäsi!  Tällainen näyttää käytäntö nyt olevan, matkakorvaukset jäävät tarkasteltaviksi ja niistä kuulemma tietoa tulee myöhemmin saako niitä... Harmillista tämän kaiken muun lisäksi menee niiiin vaikeaksi nämä "pikkuasiat" Epävarma
Kukaan ei ilmeiseti niitä korvuksia kivusta, särystä sun muusta ole sitten perästäkään saanut?  Asianajotoimisto Krogerukselle meni vino pino paperia, mutta siitä ei ole sen koommin kuulunut mitään, ilmeisesti Amerikassa jotain korvauksia on tämän vuoden alussa maksettu, mutta korvaukset ovat varmaan eri luokkaa kuin täällä koskaan voi edes kuvitella. 
Kukahan sitä narkolepsia-asiaa vei eteenpäin? Karu totuus taitaa olla juuri tämä, että olemme yksin, eikö ole mitään tahoa, joka tässä voisi ottaa vetovastuun ja alkaa toimia?
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #206 - 06.02.2013 klo 13:20:04
Tulosta viesti  
Minulla on Smith & Nephew:n valmistamat tekonivelet eikä siitä firmasta ole edes luvattu korvauksia. Aion kyllä laittaa mahdolliset maksukuitit talteen kaiken varalta, mutta laboratorioreissusta ei tullut edes matkakuluja koska menin sinne kävellen.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
vasenlonkka
Nuorempi Nivelklubilainen
***
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 21
Liittynyt: 26.01.2011
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #207 - 11.02.2013 klo 15:29:25
Tulosta viesti  
Tämän päivän Aamulehdessä oli juttua korvauksista.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #208 - 11.02.2013 klo 16:59:56
Tulosta viesti  
Se oli paperiversiossa ja ilmeisesti näköislehdessä myös, tavallisilta nettisivuilta sitä ei löytynyt.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #209 - 11.02.2013 klo 17:37:17
Tulosta viesti  
Kopsaan tähän korvausasian kannalta tärkeimmältä näyttävän kohdan:

"Edelleenkin vain yksi metalli-metalliniveliä toimittaneistä yrityksistä DePuy maksaa potilaille korvauksia. Potilaat ovat hakeneet keskimäärin alle 10 000 euron korvauksia. Korvaushakemusten käsittely on venynyt tavoitellusta 4-6 kuukaudesta reiluun vuoteen.

Sairaanhoitopiireissä on keskusteltu siitä, voitaisiinko korvauksia vaille jääneet vapauttaa potilasmaksuista. Ratkaisua voi odotella lähitulevaisuudessa.

Potilasasiamies neuvoo korvausasioissa ja auttaa lomakkeiden kanssa. Muita kuin DePuyn tekonivelen saaneita kehotetaan hakemaan korvauksia suoraan maahantuojalta, jotta paine sinne päin kasvaisi. Potilasasiamiehen yhteystiedot saa omasta hoitopaikasta tai sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriö lupasi kesällä tehdä selvityksen siitä, miten ongelmallisen tekonivelen saaneen potilaan mahdollisuutta saada korvauksia voitaisiin parantaa. Ministeriössä on käyty asiasta keskusteluja, mutta muuten asia ei ole edennyt. Yksi mahdollisuus on, että potilasvakuutusta laajennettaisiin koskemaan myös viallisia keinoniveliä."
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Riffi
Nivelklubin aktiivikirjoittaja
***
Poissa


Jerppua reisiin ja joskus
titaania polviin

Viestejä: 136
Liittynyt: 17.03.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #210 - 13.06.2013 klo 21:21:29
Tulosta viesti  
Montanalainen vanginvartija on saanut Johnson&Johnsonilta 8,3 miljoonan dollarin korvaukset DePuy ASR-tekonivelen aiheuttamista terveysongelmista.

Ilmeisen vakavia terveysongelmia on hänelle tullut; syöpää tms.

Päivitys 14.6.
Kyseinen henkilö kärsii jatkuvasta kivusta ja hänellä on vakava metallimyrkytys. Koska mennyt niin huonoon kuntoon niin uusintaleikkaus on riskialtis mutta täytyy tehdä, koska myrkytystila jatkuvasti päällä.

Myös Biometin ja Strykerin valmistamilla joillain tekonivelmalleilla on ollut vastaavia ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013 klo 13:04:03 Kirjoittaja Riffi »  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #211 - 21.06.2013 klo 22:17:15
Tulosta viesti  
Sain pari päivää sitten ASR-tekoniveleni leikanneelta sairaalalta ilmoituksen, että ASR-niveleni jatkoseuranta siirtyy osaltani Tampereelle Coxaan. Seuranta tehdään tämän jälkeen 1-3 vuoden välein potilaan oireista ja kokeista riippuen ( =Suomen tekonivelyhdistyksen suositus). Yhden kerran ehdinkin jo olla tutkimuksissa leikanneessa sairaalassa.

Seuranta tapahtuu nyt siten, että omalla paikkakunnalla otetaan verikokeet ja mahdollinen röntgen ja tulokset lähetetään Coxaan, josta pyydetään potilas tarvittaessa erikoismagneettitutkimukseen ja lääkärintarkastukseen Coxassa.
Perusteluna menettelyyn on, että paras asiantuntemus ongelmasta ja uusintaleikkauksista on nyt kumuloitunut Tampereelle.
Kirjeestä ilmeni myös, että näitä metallitekonivelten erikoismagneettitutkimuksia tehdään vain Helsingissä ja Tampereella.
Tutkimukseni ovat maksuttomia ja matkat (300km)korvaa Crawford matkalaskua vastaan.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #212 - 21.06.2013 klo 22:52:00
Tulosta viesti  
Minulla on tässä kotikenttäetu, olen jo valmiiksi lähellä sitä asiantuntemusta. Kotoa Coxaan on vähän vajaa 3 km. Seuraava määräaikaistarkastus on syksyllä ja sen jälkeen niiden välin piti pidentyä viiteen vuoteen, mutta ilmeisesti ei nyt noiden metallien takia pitenekään vaan tulee tuo 1-3 vuotta myös.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #213 - 22.03.2014 klo 17:28:16
Tulosta viesti  
Huomasin tuolta eräältä palstalta, että joku oli saanut 8 kk odottelun jälkeen ilmeisesti korvausta Depuylta ansionmenetyksistä 1600 euroa. Johon hän ei tietenkään ollut ollut tyytyväinen. Ilmeisesti hän oli menettänyt työpaikkansa lonkan vioittelun ja uusintaleikkauksen takia.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Pioni
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 1 631
Sijainti: Helsinki
Liittynyt: 01.07.2011
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #214 - 17.05.2015 klo 23:09:34
Tulosta viesti  
Laitoin nyt tähän ketjuun, kun MoM-proteesien ongelmista on keskustelu vuosien varrella ollut niin hajallaan eri keskusteluissa. Suomen Artroplastiayhdistys on 13.5.2015 uudistanut  vuonna 2012 antamaansa suositusta metalli-metalli -liukupintaisten proteesien seurannasta uusien tutkimustuloksien johdosta. Uusi suositus on luettavissa täältä:

http://www.suomenartroplastiayhdistys.fi/index.php?page=1074&lang=1
  

R3 / Synergy molempiin lonkkiin 2011, oikean revisio 2014 DeltaMotion
Triathlon oikeaan polveen 2012
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
nuori mummu
Nivelklubin veteraani
*
Poissa


Nivelklubi rulettaa!

Viestejä: 476
Sijainti: e-pohjanmaa
Liittynyt: 12.02.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #215 - 18.05.2015 klo 16:25:05
Tulosta viesti  
Kiitos Pioni linkkivinkistä, itsellä viikon päästä metalliverikoe ja natiiviröntgen, viimeksi 2 vuotta sitten otettu verikoe ja magneettikuva,mietin vain että näkyykö pelkässä röntgenkuvassa jos lonkassa on pseudotuumori tmv... (lonkka 3,5 v vanha ja klonksuu)
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Tuomo
Nivelklubin kirjoittaja
*
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 57
Liittynyt: 19.02.2014
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #216 - 18.05.2015 klo 18:22:57
Tulosta viesti  
Minulla pari vuotta sitten todettiin kromi- ja kobolttiarvot olevan tapissa. MOM- nivel oli sillon 8 vuotta vanha. Röntgenissä näkyi jonnin verran muutoksia, mutta magneettikuvat paljastivat kaiken. Luukato ja pseudotuumorit olivat tuhonneet lonkan alueen siten, että kirurgi oli epävarma, saako siitä enää kalua. Revisio 4.12.2014 onnistui hyvin ja sain varata heti jalalle. Toipuminen oli nopeaa ja tällä hetkellä jalka parempi kuin ennen.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #217 - 24.05.2015 klo 15:11:51
Tulosta viesti  
Tuossa on Pionin toinen linkki. Tietoa kaikille!

http://www.suomenartroplastiayhdistys.fi/index.php?page=1067&lang=1
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
helluanne
Nuorempi Nivelklubilainen
***
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 23
Liittynyt: 18.03.2015
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #218 - 24.05.2015 klo 16:01:20
Tulosta viesti  
Moikka kaikille pitkästä aikaa. Olen palannut työelämään lonkkaleikkauksen jälkeen. Olin 2 kk s-lomalla ja nyt tosiaan ollut 2 vk töissä. Omasta mielestä toipunut aika hyvin. Jotain pientä kipua kävellessä tuntuu tuolla lonkan ja polven seudulla. Parasta lisäksi on että särkylääkkeet on saanut jättää pois. Tulevana tiistaina on jälkitarkastus, johon miettinyt kysymyksiä. Olen lueskellut täällä näitä sivustoja ja miettinyt että mikähän tilanne tulee olemaan oman keinonivelen kanssa. toisaalta kauhuissani lukenut kaikkia, koska en todellakaan tiedä millainen oma tekojuttuni on. Papereissa lukee: summit/pinnacle, keraaminen liukupari. Onko tässä nyt syytä olla huolissaan, liukeneeko tästä esim. jotain metallijuttuja vereen? Mistään labrakontrolleista ei ole minulle puhuttu, vain rtg otetaan ennen jälkitarkastusta. Onko teistä jolla kulla samanlainen keinonivel? Jos niin olisi kiva kuulla, miten mennyt ym.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #219 - 24.05.2015 klo 16:55:28
Tulosta viesti  
Tee kysymyslista jälkitarkastusta varten ja kysy kaikki mieltä arveluttava. Kirjoita muistiin. Kysele myös nuo tekonivel - merkit ja muut numerot ja yksilöinnit, jotta ne jää muistiin ainakin itselle.
(Nehän pitäisi löytyä jostain tiedostosta, mutta ainakin minun tekoniveleni 8 vuotta sitten oli autuaasti unohdettu kirjata lopputarkastuspaperiin.)
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
helluanne
Nuorempi Nivelklubilainen
***
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 23
Liittynyt: 18.03.2015
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #220 - 24.05.2015 klo 18:13:32
Tulosta viesti  
Näin ajattelin tehdä, muuten en muista edes omaa nimeäni, kun astun tohtorin eteen. Vallankin kun tämä leikannut tohtori on silleen aika vikkelä käänteissään, ei turhia jaarittele, joten pitää olla hyvin valmistautunut  Kliseinen.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Laura_vm60
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Nivelklubi rulettaa!

Viestejä: 2 083
Liittynyt: 29.06.2009
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #221 - 24.05.2015 klo 18:26:45
Tulosta viesti  
Tuo keraaminen liukupari nimenomaan on sellainen josta pitäisi irrota mahdollisimman vähän yhtään mitään. Ainoat joista on nimenomaan seurattu noita metallitasoja ovat nuo "MOM" (metal on metal) liukupinnat, eli ne joissa kumpikin puoli on metallia.

Kaikissa noissa tyypeissä tietenkin on metallia (varret ym.) mutta se irtoaminen on ongelmana vain siinä kohdassa missä nivelen liike tapahtuu. Eli niillä liukupinnoilla.

Muovi kuluu, ja nykyään taitaa juuri tuo keraami olla paras valinta nuorelle tai paljon liikkuvalle potilaalle.

Terveisin keraamisilla pinnoilla pian 6 vuotta porskuttanut.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #222 - 24.05.2015 klo 18:29:45
Tulosta viesti  
Keraaminen liukupari merkitsee nimenomaan sitä että siinä ei ole metallisia liukupintoja, jotka vastakkain hankautuessaan saattavat aiheuttaa ongelmia. Metallipintoja ei edes ole laitettu kenellekään sen jälkeen kun ongelmia alkoi tulla julkisuuteen muutama vuosi sitten. En muista tarkkaan mikä vuosi se oli, mutta minä ehdin vielä saada metallipinnat vuonna 2008. Toistaiseksi ei ongelmia ole kuitenkaan tullut eikä kaikille ole tullut muutenkaan, osa on päässyt pelkällä säikähdyksellä.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Lakerikenkä
Nivelklubin veteraani
*
Poissa


Koti on ihmisen pesä

Viestejä: 351
Liittynyt: 10.06.2003
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #223 - 24.05.2015 klo 18:56:07
Tulosta viesti  
Meillä on Sopuli siis samana vuonna laitetut MOM-nivelet. Minä menen keskiviikkona magneettiin. Luulen, että jotain ongelmaa siinä kuvassa näkyy Surullinen Viime viikolla alkoi nivuskivut ja subluksaatioita on ollut lisääntyvässä määrin. Verikokeet (II kerta) otettiin pari viikkoa sitten.
  

Synnynnäinen lonkkien sijoiltaanmeno, useita leikkauksia lapsuudessa ja nyt varaosat lonkissa. En kuitenkaan haluaisi olla kukaan muu kuin juuri minä höystettynä näillä kolhujen tuomilla elämänkokemuksilla.
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
helluanne
Nuorempi Nivelklubilainen
***
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 23
Liittynyt: 18.03.2015
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #224 - 24.05.2015 klo 20:23:15
Tulosta viesti  
Hei kiitos paljon kommenteista kaikille, hieman helpotti, kun olen tosiaan ihan kipsissä miettinyt että mitähän mulla mahtaa olla laitettuna. Mä oon jotenkin laput silmillä vain onnellisena ollut uudesta elämästä, siis, lonkasta, enkä ole edes ajatellut että voiko tästä seurata jotain muutakin. Ihanan positiivista porukkaa täällä on, paljon saa hyviä vinkkejä, tietoa ja tsemppausta. Kiitos niistä. Lakerikengälle onnea kuvauksiin ja kaikille mukavaa alkavaa viikkoa  Hymiö
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Lakerikenkä
Nivelklubin veteraani
*
Poissa


Koti on ihmisen pesä

Viestejä: 351
Liittynyt: 10.06.2003
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #225 - 27.05.2015 klo 18:57:08
Tulosta viesti  
No niin magneetissa on käyty.

Hyviä uutisia metalli-metalli nivelen suhteen on se, että mitään metallihiukkasten aiheuttamaa ongelmaa ei näkynyt ja verikokeet olivat normaalit. MOM-nivel on laitettu 2008. Huono uutinen on se, että uusi leikkaus tulee kuitenkin syksyllä. Löysää nuppia koitetaan korjata ja vilautettiinpa lukkokuppiakin. Syynä löysyyteen on ilmeisesti se, että lapsena tehdyt useat leikkaukset synnynäisen molemminpuolisin lokkaluksaation vuoksi ovat estäneet tukevien lihasten normaalin kasvun ja tilanne on nykyään se, että lihaksia on surkastunut pysyvästi ja korvautunut rasvakudoksella. Tätä ei siis millään jumpalla voi enää korjata eikä se olisi ollut estettävissä. Tämäkin näkyi magneetissa. Lisäksi näkyi jotain nesteytymää. Täytyy koittaa kestää syksyyn asti vaikka lonkka menee yhä useammin kivuliaasti subluksaatioon. On nytkin ollut pari päivää jo huonossa asennossa.

Olisi kiva kuulla sellaisiltä kokemuksia joille tuo lukkokuppi on laitettu miten se toimii vaikka nyt ei minulle sitä vielä laitettaisikaan.
  

Synnynnäinen lonkkien sijoiltaanmeno, useita leikkauksia lapsuudessa ja nyt varaosat lonkissa. En kuitenkaan haluaisi olla kukaan muu kuin juuri minä höystettynä näillä kolhujen tuomilla elämänkokemuksilla.
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #226 - 09.06.2015 klo 13:46:28
Tulosta viesti  
Crawford lähestyi kirjeellä ja ilmoitti, että jos potilaalla on ASR-lonkkaproteesi, niin 24.8.2017 saakka on heiltä mahdollista saada korvauskäsittelyä.

Lisäksi kun uusintaleikkaus suoritetaan kliinisin perustein ja ASR-ongelmasta johtuen, korvataan kustannuksia vain, jos alkuperäisestä leikkauksesta on kulunut korkeintaan 10 vuotta.

Uusintaleikkauksen jälkeen korvataan vain vuoden ajan jatkotutkimuksia.

Ja lopussa mielenkiinoinen lisäys pikkupräntillä:
(ASR HIP Resurfing tekonivelsysteemi oli hyväksytty käytettäväksi vain Yhdysvaltojen ulkopuolella ja ei ollut kaupallisesti saatavilla Yhdysvalloissa.)

Eli ulkomaan ihmisillä tehtiin tämä ASR-testi. Itku
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
nuori mummu
Nivelklubin veteraani
*
Poissa


Nivelklubi rulettaa!

Viestejä: 476
Sijainti: e-pohjanmaa
Liittynyt: 12.02.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #227 - 08.09.2015 klo 09:34:46
Tulosta viesti  
Sain lopuksi tiedon metallikokeista ja natiiviröntgenistä (leikattu metallilonkka lokakuu 2011),röntgenkuva ok,metalliarvot koboltti 11,2 ja kromi 4,9(molemmat nousseet 2,5 v.aikana) ja seuraava kontrolli 2 vuoden kuluttua Järkyttynyt... Ei taida noudattaa 2015 Artroplastiayhdistyksen MoM-suositusta,vai kuinka? Oireita on sellainen ratasmainen tunne kun kumartuu ja sieltä nousee,jatkuva väsymys ja nukkuminen vaikeaa sillä kyljellä,nämä nyt lähinnä tulee mieleen.
Aion olla yhteydessä sairaalaan vielä, se onkin sitten eri juttu minkä vastauksen sieltä saan, mutta tuo suositus ei kyllä ole käytössä tässä sairaalassa.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #228 - 08.09.2015 klo 11:15:12
Tulosta viesti  
Kobolttia sinulla on ainakin liikaa ja kromiakin melkein. Jossain Coxan selostuksessa sanottiin että jos metalliarvot nousevat yli viiden, on syytä tutkia tarkemmin. En muista mikä Artroplastiayhdistyksen raja-arvo on, mutta Coxassa se oli ainakin jossain vaiheessa 5. Minulta otettiin myös metalliverikokeet tänä syksynä, mutta en ole vielä saanut tuloksia. Edellisellä kerralla 2 vuotta sitten oli 1,3 ja 1,4, joten silloin ne eivät olleet mitenkään pahat, mutta en vielä tiedä ovatko sittemmin nousseet.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #229 - 26.01.2016 klo 14:21:04
Tulosta viesti  
Näyttää siltä, että nämä metalliarvot riippuvat monen monista seikoista. Ilmeisesti itse tekonivelen materiaalin, asennon, koon, yms lisäksi veren Cr/Co-pitoisuus riippuu liikkumisen määrästä (siis kävelykilometreistä, itse henkilön nesteiden ominaisuuksista ja varmaan myös munuaisten toiminnasta. Munuaiset nimittäin poistavat näitä metalleja verestä sitä mukaa, kun niitä vereen ilmaantuu. Samoin kuin poistavat muitakin kuona-aineita. Jos munuaisissa on toimintavikaa, niin varmaan metalliarvot silloin nousevat helpommin, kuin siinä tapauksessa, että munuaiset ovat kunnossa.

DePuyn osalta tämä seurantaprojekti alkaa kai olla loppusuoralla ja siltä osin hanketta ei heidän toimestaan kai enää rahoiteta ensi vuoden jälkeen. Jokaisen potilaan oma sairaanhoitopiiri joutuu ottamaan jossain vaiheessa ensi vuonna kantaa siihen, jatkuuko ARS-tekonivelien seuranta jotenkin. En tiedä montako potilasta on nyt ARS-seurannassa ollut, mutta varmaan useita satoja, joten ei se ole ilmaista hommaa. Toisaalta nyt on olemassa hieno joukko koehenkilöitä, joten luulisi, että jossain mitassa seurantaa kannattaisi jatkaa ja tuloksia tulevaisuudessa hyödyntää.

Omat Cr/Co-verikoearvot alenivat tasolta 1,1--> tasolle 0,7, vaikka minulla on kaksi metalliniveltä, joista toinen on  ARS-nivel. No yksilöllisiä eroja on sekä tekonivelten koossa että ihmisten liikkuntatavoissa. Omasta mielestäni jokaisen tekonivelpotilaan kannattaakin tarkkaan harkita, kuinka tekoniveltään rasittaa. Arvelen, että kohtuullista tekonivelen rasitusta seuraa pidempi tekonivelen kestoikä, jolloin uusintaleikkauksia voidaan vähentää.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
nuori mummu
Nivelklubin veteraani
*
Poissa


Nivelklubi rulettaa!

Viestejä: 476
Sijainti: e-pohjanmaa
Liittynyt: 12.02.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #230 - 28.01.2016 klo 16:33:05
Tulosta viesti  
Hei pitkästä aikaa! Magneettikuvaus oli marraskuussa ja siinä oli kaikki ok,vain hieman nestesirppiä proteesin ympärillä Täh  Taas on mom-nivelasia nytkähtänyt eteenpäin- kävin ortopedillä ja hän kysyi haluanko että tuo lonksuva mom-nivel vaihdetaan vai odotetaanko  mitä tuleman pitää? No kysyin että koska olisi seuraava kontrolli niin kuulemma 2 vuoden kuluttua Järkyttynyt vasta...En aio odottaa että metallit syövyttävät nivelen ympäristöä joten pyysin revision syksyksi. Ja kuulemma leikkaus tehdään Seinäjoen keskussairaalassa Järkyttynyt,luulin että kaikki revisiot metallin takia tehdään Coxassa...Pitääkö mun tehdä jokin valitus tästä DePuyn nivelestä vai odotanko rauhassa syksyä ja operaatiota,sanokaa te jotka olette jo painineet saman asian kimpussa?
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #231 - 28.01.2016 klo 17:49:53
Tulosta viesti  
Kyllähän sinun jotain pitää tehdä, jos sinulla on tämä ARS-nivel. Kysy sairaalastasi onko ne tehneet asiassa jotain kohdaltasi.

Hoitopaikan osalta sinulla on valinnanvapaus-mahdollisuus, mutta se asia pitää ottaa heti sairaalasi kanssa esiin. Että parasta on ottaa uudelleen yhteys sairaalaasi ja selvittää nämä 2 asiaa. Kyysyt sieltä ortopedian jonohoitajalta neuvoja.
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sopuli
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 6 215
Sijainti: Mansesta nääs!
Liittynyt: 30.09.2008
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #232 - 28.01.2016 klo 20:16:16
Tulosta viesti  
Kyllä sinulla oli metallit turhan korkealla ja jos nivel lonksuukin, voi olla parempi vaihtaa se nyt kuin odottaa mitä tuleman pitää. Sairaalan potilasasiamies on ehkä paras henkilö neuvomaan, mitä ARS-nivelen suhteen pitää tehdä.
  

Nivelrikko, molempiin lonkkiin Anthology metalli/metalli kokoproteesit Coxassa elokuussa 2008
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Pioni
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
PoissaViestejä: 1 631
Sijainti: Helsinki
Liittynyt: 01.07.2011
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #233 - 29.01.2016 klo 10:16:27
Tulosta viesti  
https://www.hoitopaikanvalinta.fi/

Sairaalan valinta pitäisi tehdä jo lähetettä kirjoitettaessa, oma sairaala ei mielellään enää siirrä muualle kun siinä tulisi tunnustaneeksi osaamattomuutensa. Kyse voi olla myös kustannuksista.

Eli jos todella haluat Coxaan aikataulun tai osaamisen vuoksi, vaihtoehdot ovat hankkia uusi lähete perusterveydenhuollosta tai yksityiseltä, joka voi myös olla Coxaan oma vastaanotto. Siellä voi saada leikkausajan heti "käteen" ja maksaa sen satasen. Asiaa nopeuttaa, jos mukaan on ottaa terveystiedot aiemmasta leikkauksesta ja uudet kuvantamis- ja muut tutkimustulokset.

Itse kävin uusintaleikkauksessa Coxassa ja minulla on pelkkää hyvää kerrottavaa koko prosessista. Ainoa haitta oli pitkä kotiutusmatka omalla kustannuksella.
  

R3 / Synergy molempiin lonkkiin 2011, oikean revisio 2014 DeltaMotion
Triathlon oikeaan polveen 2012
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #234 - 08.03.2016 klo 16:30:56
Tulosta viesti  
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
kpt
Nivelklubin superaktiivijäsen
*****
Poissa


Liike on lääke!

Viestejä: 1 167
Liittynyt: 23.09.2010
Re: DePuy proteesi ja ongelmat
Vastaus #235 - 23.04.2020 klo 12:31:07
Tulosta viesti  
Kävin ARS-nivelen osalta 13-vuotistarkastuksessa ja toisen lonkan Biomet nivelen osalta 10-vuotistarkastuksessa. Kummatkin ovat siis metalli/metalli-pintaisia tekoniveliä. Veren Cr= 1,4 ja Co=1,2 eli hyvät arvot. Kumpikin tekonivel on minulla toiminut ongelmitta, vaikka osalle potilaita tuo Ars-pinnoitenivel aiheutti sen, että se jouduttiin vaihtamaan. Toivottavasti kaikki ovat kuitenkin pärjäilleet. Hymiö
  
Sivun alkuun
 
IP kirjattu
 
Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 3 4 [5] 
Lähetä aiheTulosta